Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Projekty • celý článek
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná | 01.08.2016 Zpět na seznam aktualit Projekty


Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“


(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)


 


Název operačního programu


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Název prioritní osy


Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání


Realizátor projektu


Statutární město Karviná


Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).


Délka trvání projektu


1. 1. 2016 – 31. 12. 2017


Předpokládané náklady projektu


5.156.569,- Kč


Financování


Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.


Místní akční plán (MAP)


MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.


Cílové skupiny


Cílovými skupinami projektu jsou: 1. děti a žáci,

 2. pedagogičtí pracovníci,

 3. pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,

 4. pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,

 5. pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,

 6. rodiče dětí a žáků,

 7. vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,

 8. veřejnost,

 9. zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.


Cíle projektu


Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.


Dílčí cíle projektu: 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.

 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.

 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.

 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.


Klíčové aktivity projektu


Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních. 1. 1.     Akční plánování


-       rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru


-       dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)


-       akční plánování


-       budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území 1. 2.     Realizace


-       realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006


-       služby školního psychologa na MŠ a ZŠ 1. 3.     Evaluace


-       vnitřní a vnější evaluační aktivity


-       vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit


-       doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného


  1. 4.     Řízení MAP


-       vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury


-       nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP


-       účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami 1. 5.     Řízení projektu


-       stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu


-       vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů


-       identifikace dotčené veřejnosti


-       základní struktura partnerství

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.